3807/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế Thi đua-Khen thưởng ban hành theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 8 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen cho 19 tập thể và 17 cá nhân (có danh sách kèm theo) đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2010.

Điều 2. Tiền thưởng trích từ kinh phí sự nghiệp tại Văn phòng Bộ, thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP, ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.

 Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị, các tập thể và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;
- Lưu: VT, TĐKT, TKV.25.


DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Theo Quyết định số: 3807 /QĐ-BVHTTDL ngày 28  tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

I. TẬP THỂ

1. Tổng cục Thể dục thể thao;

2. Cục Hợp tác quốc tế;

3. Cục Nghệ thuật biểu diễn;

4. Vụ Tổ chức cán bộ;

5. Ban Quản lý Làng Văn hoá-Du lịch các dân tộc việt Nam;

6. Bảo tàng Hồ Chí Minh;

7. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam;

8. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương;

9. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;

10. Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;

11. Thư viện Quốc gia Việt Nam;

12. Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam;

13. Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc;

14. Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;

15. Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam;

16. Công ty Du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam;

17. Công ty In và Văn hóa phẩm;

18. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc;

19. Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

II. CÁ NHÂN

1. Ông Hồ Anh Tuấn-Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam;

2. Ông Nguyễn Văn Tình-Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;

3. Ông Nguyễn Phúc Thảnh-Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

4. Ông Bùi Kim Hồng-Giám đốc Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;

5. Bà Phạm Thị Tuyết-Giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương;

6. Ông Trần Văn Tân-Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam;

7. Ông Ngô Văn Thành-Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam;

8. Ông Lưu Xuân Lý-Giám đốc Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc;

9. Bà Nguyễn Thị Ngân-Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam;

10. Ông Ngô Đình Thành-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc;

11. Ông Ngô Văn Vững-Phó Giám đốc Công ty In và Văn hóa phẩm;

12. Bà Nguyễn Thị Bích Vân-Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thể dục thể thao;
13. Ông Thái Hồng Cương-Phó Giám đốc Công ty Du lịch dịch vụ Dầu khí Việt Nam;

14. Bà Nguyễn Minh Tâm-Trưởng phòng Lưu chiểu Thư viện Quốc gia Việt Nam;

15. Ông Hoàng Ngọc Định- Phó trưởng phòng Kỹ thuật Bảo tàng Hồ Chí Minh;

16. Bà Đinh Thị Nguyệt Thu-Nghệ sĩ múa Nhà hát Ca Múa Nhạc nhẹ Việt Nam;

17. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai-Giảng viên, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ- Du lịch Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác