3814/BVHTTDL-KHCNMT

TLBT, KTVTVKHCN &MT, Phó VT Từ Mạnh Lương Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc mời viết tham luận cho Hội thảo

Kính gửi: GS. TSKH Lưu Trần Tiêu

Thực hiện Quyết định số 3405/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị - Hội thảo: Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch".

Thời gian: Ngày 02 tháng 12 năm 2011.

Địa điểm: Thành phố Hà Nội (Dự kiến tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam).

Đơn vị tổ chức: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng kính mời Quý vị đến tham dự Hội nghị - Hội thảo nói trên. Đồng thời, để có sự đánh giá tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung và của các đơn vị trong Bộ có thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đề nghị Quý vị viết tham luận để trình bày tại Hội nghị - Hội thảo và tập hợp trong kỷ yếu Hội thảo, tập trung vào những vấn đề:

- Tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị trong những năm qua, định hướng phát triển công tác này trong những năm sắp tới.

- Những bài học kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị.

- Việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong thực tiễn. Vai trò của Nghiên cứu khoa học trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của các tổ chức khoa học và công nghệ.

Để Hội nghị - Hội thảo thành công và đạt được hiệu quả, chúng tôi rất mong muôn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của Quý vị trước ngày 21 tháng 11 năm 2011.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX, 04.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác