3814/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3814/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức đêm nhạc cổ điển

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 79/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội đón Nhạc trưởng Jean-Francois Hensser và nghệ sỹ piano Marie-Josèphe Jude của Dàn nhạc Giao hưởng Poitou-Charentes Pháp vào luyện tập cùng Dành nhạc giao hưởng Hà Nội của Học viện và biểu diễn đêm nhạc cổ điển nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Pháp. Thời gian: ngày 14 tháng 11 năm 2013 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Trung tâm Văn hoá Pháp tại Hà Nội chi tiền vé máy bay quốc tế, tiền ăn, ở, cát-xê cho Nhạc trưởng Jean-Francois Hensser và nghệ sỹ piano Marie-Josèphe Jude (Pháp) và tiền in ấn, quảng cáo.

- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chi tiền thuê Nhà hát Lớn.

- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chi tiền lễ tân đón tiếp, thù lao tập luyện cho nghệ sỹ, cán bộ của Học viện và đi lại của Nhạc trưởng Jean-Francois Hensser và nghệ sỹ piano Marie-Josèphe Jude (Pháp) trong thời gian làm việc tại Việt Nam từ ngày 07-14 tháng 11 năm 2013 từ nguồn ngân sách năm 2013 của Học viện được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, HTM6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác