3818/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban cố vấn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III;
Xét đề nghị của Cục trường Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban cố vấn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Bà Aruna Vasudev - Tiến sĩ, Chủ tịch Mạng lưới khuyến khích điện ảnh Châu Á (NETPAC);
2. Ông Philip Cheah – Nhà phê bình phim, Nguyên Chủ tịch Liên hoan Phim quốc tế Singapore.
Điều 2. Ban cố vấn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu phim và các chương trình của Liên hoan Phim.
Điều 3. Thù lao của Ban cố vấn là 1000 USD/người, được trích trong kinh phí tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III.
Ban Cố Vấn Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III tự giải thể sau khi Liên hoan Phim kết thúc.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ truởng Hoàng Tun Anh;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA, MA. 15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác