3819/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Hội thảo và Tọa đàm trong Liên hoàn Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III, 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 01 năm 2014; của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III;
Căn cứ Quyết định số 1062/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 4 năm 2014 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Liên hoan quốc tế Hà Nội lần thứ III;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Điện ảnh tổ chức Hội thảo và Tọa đàm trong Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III, 2014, cụ thể như sau:
1. Hội thảo: “Hợp tác sản xuất phim giữa Việt Nam và các nước”
- Thời gian: 14h00 ngày 24/11/2014.
- Địa điểm: Khách sạn Deawoo, Hà Nội.
- Số lượng đại biểu: 200-250 đại biểu quốc tế và Việt Nam.
2. Tọa đàm: “Sản xuất và Phổ biến phim Độc lập, kinh nghiệm từ Điện ảnh Phi-lip-pin”
- Thời gian: 15h00 ngày 26/11/2014.
- Địa điểm: Khách sạn Deawoo, Hà Nội.
- số lượng đại biểu: 200-250 khách quốc tế và Việt Nam.
Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội thảo và Tọa đầm trích từ nguồn kinh phí tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ III, 2014 do Cục Điện ảnh quản lý theo dự toán được duyệt (có dự toán kèm theo).
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ truởng Hoàng Tuấn Anh;
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, ĐA, MA. 15.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác