381/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam biểu diễn phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 4148/QĐ-B VHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT BỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chỉ đạo Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thực hiện biểu diễn phục vụ nhân dân dịp Tết Nguyên đán 2015;
- Tại Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng vào lúc 20h00 ngày 22 tháng 02 năm 2015 (ngày mồng 4 Tết),
- Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam Thành phố Tam Kỳ vào lúc 19h30 ngày 23 tháng 02 năm 2015 (ngày mồng 5 Tết).
Điều 2. Kinh phí thực hiện chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gồm: Tập luyện, biểu diễn, ăn, ở, đi về và các chi phí có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trường Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, Giám đốc Nhà hát Trưng Vương thành phố Đà Nẵng, Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Quảng Nam Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3:
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác