3821/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ di chỉ Thạch Lạc thuộc xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn Hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh tại văn số 742/SVHTTDL-DSVH ngày 14 tháng 10 năm 2014; của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 386/KCH ngày 21 tháng 10 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại di chỉ Thạch Lạc thuộc xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Thời gian khai qụật: Từ ngày 17/11/2014 đến ngày 20/12/2014.
- Diện tích khai quật: 100m2.
- Chủ trì khai quật: Ông Trịnh Hoàng Hiệp, Viện Khảo cổ học.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa. Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được tạm nhập vào Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đế giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm Ịiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định giao những hiện vật đó cho bảo tàng công lập có chức năng thích hợp để bảo vệ và phát huy giá trị.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) hăm phải cố báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản vãii hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khái quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sờ VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh (02);
- Viện Khảo cổ học (02);
- Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác