3822/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3822/TB-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng-Phó Trưởng ban Thường trực Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo ngày 18/10/2013

Ngày 18 tháng 10 năm 2013, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo triển khai kết luận, kiến nghị của Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã chủ trì cuộc họp với Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sau khi nghe đại diện Tổ Giúp việc báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, một số kiến nghị và đề xuất, ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ Giúp việc, Thứ trưởng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo kết luận:

Ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực trong thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo thời gian qua.

Do khối lượng công việc phải triển khai trong thời gian tới là rất lớn, thời gian thực tế còn ít nên Ban Chỉ đạo yêu cầu Tổ Giúp việc, Trưởng các Nhóm tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1) Giao Trưởng các Nhóm:

- Tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được phân công, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 25/10/2013;

- Lập dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được phân công, gửi Nhóm hậu cần trước ngày 25/10/2013 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo;

- Căn cứ kế hoạch đã được phê duyệt, chủ động đề xuất việc tham gia các đoàn khảo sát ở trong nước và nước ngoài, việc tổ chức tọa đàm, hội thảo…

2) Trưởng Nhóm đề xuất những vấn đề mới của Nghị quyết:

- Khẩn trưởng hoàn thiện dự thảo Đề cương Đề án, báo cáo Ban Cán sự Đảng xem xét, phê duyệt để triển khai thực hiện;

- Liên hệ với Hội đồng lý luận Trung ương, Trường Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, các Ban Đảng để một số thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo được tham dự hội thảo;

- Chuẩn bị nội dung, tổ chức tọa đàm với một số nhà khoa học, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo.

3) Giao Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn đàn tìm hiểu nhận thức, quan điểm của giới trẻ (học sinh, sinh viên…) về văn hóa trong thời kỳ toàn cầu hóa… tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30/11/2013.

4) Giao Trưởng Nhóm hậu cần đôn đốc, khẩn trương tổng hợp dự toán của các Nhóm, xây dựng dự toán chung, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 30/10/2013.

5) Giao Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo đôn đốc các Nhóm thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc, Trưởng các Nhóm báo cáo trực tiếp Thường trực Ban Chỉ đạo để được giải quyết, triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Trưởng Ban Chỉ đạo (để báo cáo);

- Lưu: VT, TGVBCĐ.NVN.40.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác