3823/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tu bổ, tôn tạo di tích Chiến khu Mường Khói, tỉnh Hoà Bình

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 637/TTr- SVHTTDL ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đề nghị thỏa thuận phương án tu bổ, tôn tạo di tích Chiến khu Mường Khói, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn (kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật), bao gồm các hạng mục: tu bổ nhà ông Bùi Văn Khuýnh, nhà ông Quách Hy; xây dựng nhà truyền thống, 02 nhà bia, nhà vệ sinh, tường rào và các hạng mục phụ trợ… Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

Thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc tu bổ, tôn tạo di tích Chiến khu Mường Khói bao gồm các hạng mục nêu trên. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình cần căn cứ vào Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật, như: bổ sung thuyết minh, bản ảnh, bản vẽ hiện trạng, đối với từng hạng mục di tích.

+) Đối với hạng mục 02 nhà sàn (nhà ông Bùi Văn Khuýnh, nhà ông Quách Hy), theo hồ sơ xếp hạng di tích, hiện 02 nhà sàn là các công trình xây dựng liên quan đến các sự kiện lịch sử ở chiến khu, do đó, đối với 02 hạng mục này cần phải được ưu tiên đầu tư để tu bổ, tôn tạo, nhưng không thực hiện việc xây dựng mới. Đồng thời, cần có phương án bảo tồn 03 cây đa cổ thụ, các công trình xây dựng mới xung quanh không được làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây và không gian xung quanh cây.

+) Về nhà truyền thông, cần xác định đây là Nhà trưng bày bổ sung cho di tích, nơi giới thiệu hiện vật, hình ảnh về chiến khu Mường Khói, đồng thời là nơi đón tiếp khách và đặc biệt phải là nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân địa phương.

+) Về hạng mục cổng: nên thiết kế công theo kiến trúc hiện đại, không làm giả mái đình chùa, không đắp rồng chầu.

+) Về nội dung văn bia: cần cân nhắc việc lập bia Tổ quốc ghi công. Nội dung văn bia cần giới thiệu đầy đủ các sự kiện, nhân vật lịch sử và phải được thẩm định trước khi khắc lên bia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến về Báo cáo kinh tế kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích Chiến khu Mường Khói để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình biết và triển khai các bước tiếp theo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.07.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác