3825/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Dự án "Nghiên cứu sưu tầm hiện vật gắn với văn hóa sông nước, trang phục nhuộm truyền thống các dân tộc Việt Nam của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc việt Nam"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1733/QĐ-BVHTT ngày 08 tháng 6 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin về việc cho phép Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam sưu tầm bổ sung hiện vật di sản văn hóa các dân tộc thiểu số;

Căn cứ Quyết định số 3113/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá trị hiện vật của Dự án "Nghiên cứu sưu tầm hiện vật gắn với văn hóa sông nước, trang phục nhuộm truyền thống các dân tộc Việt Nam của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định giá trị hiện vật của Dự án "Nghiên cứu sưu tầm hiện vật gắn với văn hóa sông nước, trang phục nhuộm truyền thống các dân tộc Việt Nam của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam" ngày 08 tháng 10 năm 2011;

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Tờ trình số 262/TTr- BTVHDT ngày 18 tháng 10 năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án sưu tầm hiện vật năm 2011 của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam với các nội dung sau:

1. Tên Dự án: nghiên cứu sưu tầm hiện vật gắn với văn hóa sông nước, trang phục nhuộm truyền thống các dân tộc Việt Nam của Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

2. Chủ đầu tư: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

3. Tổng trị giá mua hiện vật và chi phí liên quan (làm tròn): 2.482.000.000 đ (Hai tỷ bốn trăm tám hai triệu đồng) trong đó: Tổng trị giá mua hiện vật: 1.782.799.000đ (một tỷ bảy trăm tám mươi hai triệu bảy trăm chín chín nghìn đồng) đã bao gồm thuế theo luật định. Chi tiết theo nội dung tại phụ lục kèm theo Quyết định này.

Chi phí nghiên cứu, khảo sát xây dựng hồ sơ, thẩm định, tiếp nhận, đóng gói, vận chuyển, bảo quản hiện vật, công tác phí và các chi phí khác liên quan đến sưu tầm hiện vật (tạm tính): 700.096.000 đ (bảy trăm triệu chín mươi sáu nghìn đồng).

4. Nguồn vốn: Ngân sách sự nghiệp

5. Thời gian thực hiện: năm 2011.

Điều 2. Tổng trị giá mua hiện vật tại Điều 1 Quyết định này là giới hạn tối đa chi phí để chủ đầu tư sử dựng làm căn cứ thương thảo hợp đồng với bên cung cấp .

Điều 3. Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam có trách nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế với bên cung cấp bảo đảm đúng quy định. Đồng thời kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHTC (2), TA.06.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác