3827/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3827/BVHTTDL-DSVH ngày 21 tháng 10 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình La Cả, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3227/VHTTDL-QLDS ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình La Cả phường Dương Nội, quận Hà Đông thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thẩm định nội dung Dự án nói trên gồm các hạng mục: tu bổ Tiền tế, Đại đình, Tả Hữu mạc, Nghi môn và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cần lưu ý một số vấn đề là:

- Bổ sung bản vẽ các mặt cắt của hạng mục Tiền tế và Đại đình trong đó có đánh dấu các cấu kiện tu bổ, nối vá, cấu kiện giữ nguyên và cấu kiện thay thế; bản vẽ chi tiết các chân tảng thay mới (CT2);

- Đề xuất phương án gông, bó, nẹp các con giống trên bờ nóc để lắp trả lại nguyên vẹn sau khi tu bổ.

- Đồng ý nâng cao toàn bộ cốt sân đình lên 0,2m so với hiện trạng với điều kiện nhận được ý kiến đồng thuận của nhân dân và chính quyền địa phương.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội hướng dẫn Chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo quy định pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, NAD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác