3828/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc phê duyệt nội dung và cho phép ký kết Tuyên bố Thống nhất ASEAN trong Đa dạng Văn hóa: Hướng tới củng cố Cộng đồng ASEAN

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Hội nghị lần thứ 6 Hội đồng Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (ASCC), cơ quan cấp Bộ trưởng chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động hợp tác trong ASCC tổ chức tại Indonesia tháng 10 năm 2011 đã thông qua nội dung dự thảo "Tuyên bố Thống nhất ASEAN trong Đa dạng văn hóa: Hướng tới củng cố Cộng đồng ASEAN" do Indonesia, nước đương nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2011 đề xuất

Tuyên bố là văn kiện thể hiện cam kết của Bộ trưởng phụ trách Văn hóa và Nghệ thuật các Quốc gia thành viên ASEAN nhằm: (1) xây dựng và củng cố Cộng đồng ASEAN đích thực vào năm 2015; (2) bảo vệ, phát huy và sử dựng sự đa dạng văn hóa ASEAN; (3) thúc đẩy công nghiệp văn hóa và sức sáng tạo văn hóa, (4) hướng tới một Cộng đồng ASEAN quan tâm và chia sẻ; (5) phát triển nguồn nhân lực và tăng cường kết nối hệ thống trong văn hóa và (6) tích cực hợp tác với các cơ quan khác của ASEAN nhằm phát huy hiệu quả của văn hóa trong các lĩnh vục hợp tác khác.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nội dung Tuyên bố và cho phép Việt Nam tham gia ký kết trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấp cao ASEAN 19 tổ chức tại Ban trong thời gian từ 17 đến 18 tháng 11 năm 2011 đồng thời ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đại diện ký kết như hầu hết các nước khác do thời gian này các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đang tháp tùng Cấp cao tham gia Hội nghị.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

- Bộ Ngoại giao (đế phối hợp);

-Lưu: VT, HTQT (1), THV.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác