382/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc về các dự án tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Ngày 06 tháng 9 năm 2011, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về việc thực hiện các dự án tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ quản. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục Di sản văn hóa, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Văn phòng Bộ.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất kiến nghị của Bảo tàng Hồ Chí Minh, ý kiến của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Về dự án tổng thể cải tạo, sửa chữa Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn:

a. Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư) tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt nội dung kết luận của Bộ trưởng tại Thông báo số 2356/TB-BVHTTDL, ngày 25/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b. Để đảm bảo tiến độ hoàn thành Dự án, Bảo tàng Hồ Chí Minh cần khẩn trương triển khai ngay các công việc sau:

- Mời Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng công trình văn hóa và đô thị xây dựng thiết kế, dự toán kinh phí việc sửa chữa lát lại sân Bảo tàng (chú ý giảm phần lát, tăng phần thảm cỏ, cây xanh) báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 9 năm 2011.

- Kiểm tra, xây dựng dự toán kinh phí các công việc sơn tường trong, ngoài Bảo tàng; sửa chữa trần hành lang; sửa chữa cầu thang.

- Phối hợp với Cục Di sản văn hóa xây dựng đề cương trưng bày, báo cáo lãnh đạo Bộ trong tháng 9 năm 2011 (chú ý không được đưa nội dung sưu tầm, mua và phục chế hiện vật bảo tàng vào phần trưng bày).

 - Dự thảo Công văn của Bộ gửi Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về việc khẩn trương cung cấp 50m3 gỗ phục vụ công trình.

2. Về Dự án đầu tư xây dựng Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Xiêng Vang, huyện Noọng Boóc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào

a. Đồng ý với phương án thiết kế kiến trúc do Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chủ đầu tư) và Công ty tư vấn đã xây dựng. Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh và Công ty tư vấn hoàn chỉnh Dự án theo đúng quy định pháp luật, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt với tổng mức đầu tư Dự án không quá 35 tỷ đồng Việt Nam.

3. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định Dự án, báo cáo Bộ trưởng để trình các cơ quan có thẩm quyền Việt Nam và Lào phê duyệt, triển khai thực hiện.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), NQQ (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác