3831/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Hướng dẫn Số: 3831/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 Triển khai thực hiện Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định ban hành Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ (Quyết định số 3500/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 10 năm 2013) và hướng dẫn triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Thông qua các nội dung hướng dẫn thực hiện nhằm tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các Cấp uỷ Đảng, Chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện các nội dung về văn hóa giao thông để mọi thành viên trong xã hội có ý thức và có trách nhiệm khi tham gia giao thông hoặc tham gia vào những hoạt động có liên quan đến giao thông nhằm xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, thân thiện và hiệu quả.

- Đưa nội dung Tiêu chí Văn hóa giao thông vào trong đời sống thực tiễn; Vận động nhân dân thực hiện nếp sống “văn hóa giao thông”, hình thành thói quen nghiêm chỉnh chấp hành luật và các văn bản dưới luật về trật tự an toàn giao thông.

- Nâng cao nhận thức an toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi gia đình, là hạnh phúc của toàn xã hội để mỗi cá nhân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm hướng tới sự ổn định trật tự an toàn chung cho toàn xã hội.

2. Yêu cầu;

- Công tác phối hợp hướng dẫn tuyên truyền thực hiện được triển khai thực hiện đồng bộ; Các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, sinh động, phù hợp với từng địa bàn, từng vùng miền và chuyển tải được nội dung Tiêu chí Văn hóa giao thông đến nhân dân và cộng đồng.

- Trong quá trình hướng dẫn thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

- Việc triển khai thực hiện Quyết định ban hành Tiêu chí Văn hóa giao thông được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ trên phạm vi cả nước để nếp sống văn hóa giao thông dần dần trở thành thói quen thường nhật của mỗi người dân và cộng đồng, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở mức thấp nhất.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.    Tổ chức triển khai thực hiện các hình thức tuyên truyền

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông, các cơ quan thông tấn báo chí của địa phương tiến hành các biện pháp tuyên truyền thiết thực về nội dung Tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ.

- Chỉ đạo các Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thị và các phòng ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc sở có trách nhiệm tuyên truyền Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ qua các hình thức: tuyên truyền cổ động trực quan, kẻ vẽ pano áp phích, dựng tiểu phẩm sân khấu, viết tin bài, tổ chức liên hoan tuyên truyền… để nội dung các Tiêu chí đi vào cuộc sống.

2. Lồng ghép nội dung tiêu chí Văn hóa giao thông vào nội dung phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa

Căn cứ nội dung Tiêu chí Văn hóa giao thông, Sở Văn hóa, Thao và Du lịch tham mưu hướng dẫn các địa phương vận dụng lồng ghép nội dung tiêu chí văn hóa giao thông gắn với các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa phù hợp với từng khu vực, vùng miền và từng địa phương để vận dụng triển khai thực hiện.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra

Thanh tra chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thanh tra giao thông tiến hành kiểm tra việc thực hiện Tiêu chí văn hóa giao thông trên địa bàn.

4. Sơ kết, đánh giá quá trình triển khai thực hiện

Định kỳ 6 tháng, 1 năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá việc hướng dẫn triển khai thực hiện Tiêu chí văn hóa giao thông, những ưu điểm và bất cập và đề xuất kiến nghị.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.    Ở Trung ương

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì phối hợp với Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; các Cục, Vụ chức năng của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải triển khai thực hiện Quyết định ban hành Tiêu chí Văn hóa giao thông của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Ở địa phương

Trên cơ sở nội dung trên đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu, tổ chức các chương trình hoạt động thiết thực, sinh động để tuyên truyền nội dung Tiêu chí Văn hóa giao thông đến mỗi người dân và cộng đồng.

Trên đây là Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định ban hành Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Cục Văn hóa cơ sở, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh/thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng nghiêm túc triển khai thực hiện theo các nội dung Hướng dẫn để góp phần đảm bảo trật tự an an toàn giao thông cho từng địa phương và cả nước./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- VP Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác