3833/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Dự án phục hồi, tôn tạo di tích chùa Một Mái và Am Dược, tỉnh Quảng Ninh.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2876/UBND- VXI ngày 28/7/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận Dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo di tích chùa Một Mái - Am Dược (kèm theo Dự án phục hồi, tôn tạo di tích chùa Một Mái, Am Dược).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án phục hồi, tôn tạo di tích chùa Một Mái và Am Dược.

Tuy nhiên, cần điều chỉnh và lưu ý một số vấn đề, cụ thể là:

- Đối với Am Dược: không xây mới hoàn toàn như Dự án đề xuất mà cần dọn sạch mặt bằng để phục hồi các cấp nền cũ; gia cố nền am, các bậc lên và tường đá còn lại để phục hồi mặt bằng công trình theo quy mô hiện trạng, nhất là phần Tiền tế (khai xây mới kết hợp hài hòa với các thành phần gốc được bão tồn tại chỗ) Việc lựa chọn hình thức kết cấu cần căn cứ vào vị trí chân tảng hiện trạng, thu thập các chân tảng còn lại để nghiên cứu tái sử dụng.

- Đối với chùa Một Mái: việc làm cốt chống để mở rộng mặt bằng cần đảm bảo giữ nguyên kè hiện có, không được làm biến dạng cảnh quan, môi trường và địa hình tự nhiên.

Căn cứ nội dung Công văn số 360/BVHTTDL-DSVH ngày 18/02/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc lập Quy hoạch & dự án đầu tư tu bổ di tích Thái Lăng, Đền Thái, chùa Một Mái, tỉnh Quảng Ninh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét bố trí kinh phí cho việc phục hồi, tôn tạo chùa Một Mái và Am Dược từ nguồn ngân sách địa phương và huy động sự đóng góp của nhân dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thỏa thuận Dự án phục hồi, tôn tạo di tích chùa Một Mái và Am Dược để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt; đồng thời ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục của dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Sở VHTTDL Quảng Ninh;

- Ban QLDT TĐ tỉnh Quảng Ninh;

-Lưu: VT, DSVH (03), NMK.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác