3834/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc tôn tạo Khu di tích Chiến khu Nguyễn Huệ, tỉnh Thái Nguyên

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên.

Phúc đáp Công văn số 1164/SVHTTDL-BQLDA ngày 29 tháng 9 năm 2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên đề nghị thỏa thuận thiết kế tôn tạo Khu di tích lịch sử Chiến khu Nguyễn Huệ, hạng mục: xây dựng nhà che bia tại hai xóm Khuôn Nanh và xóm Khuôn Muống thuộc xã Yên Lãng, huyện Đại Từ (kèm theo Hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật tôn tạo Khu di tích lịch sử Chiến khu Nguyễn Huệ, với nội dung: Xây dựng nhà che bia tại hai xóm Khuôn Nanh và xóm Khuôn Muống. Nội dung văn bia cần được thẩm định và thiết kế chi tiết trước khi khắc vào bia.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên biết, triển khai các nước tiếp theo của việc tôn tạo Khu di tích Chiến khu Nguyễn Huệ theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Vụ Kế hoạch, Tài chính;

-Lưu: VT, DSVH (03), LQV.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác