3835/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thần Quy, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 1986/VHTT&DL-QLDT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đề nghị thoả thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thần Quy, xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận nội dung Dự án tu bổ, tôn tạo nói trên gồm các hạng mục: tu bổ Đại bái, Hậu cung, Nghi môn; kè mở rộng khuôn viên di tích dọc bờ hồ phía Nam và phía Đông bao gồm cả Giếng Ngọc; xây mới nhà thủ từ + bếp + vệ sinh, nhà bia, lầu hóa vàng và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, cần lưu ý chỉnh sửa một số vấn đề sau:

- Về mặt bằng tổng thể: Không xây mới nhà Tả vu, Hữu vu vì trước dây di tích không có các hạng mục này và diện tích hiện còn không đáp ứng được việc xây mới hai hạng mục này. Bỏ hạng mục nhà khách xây dựng trái quy định trước đây và xây mới về phía đối diện một tòa nhà 3 gian theo hình thức kiến trúc truyền thống (01 gian làm nhà bia, 02 gian làm nhà khách) nhằm tránh che khuất cảnh quan phía trước của ngôi đình.

- Việc tu bổ Đại bái, Hận cung: cần bổ sung phương án nối vá, thay cốt ốp mang nhằm giữ tối đa các cấu kiện kiến trúc, đặc biệt là các mảng chạm khắc và các dấu tích chỉ định niên đại.

Bổ sung phương án kè hồ và Giếng Ngọc, đồng thời, cần bổ sung phương án bảo quản các đồ thờ tự hiện còn trong di tích.

- Thuyết minh Dự án còn mắc nhiều lỗi chính tả, cần xem xét chỉnh sửa lại.

- Cần xem xét lại nguồn vốn đần tư tu bổ, tôn tạo di tích cho đúng với thực tế (không có từ  nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư hướng dẫn đơn vị tư vấn thiết kế chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và trình duyệt theo quy định hiện hành; Giao Cục Di sản văn hóa xem xét, thỏa thuận thiết kế bản vẽ thi công của Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, DSVH, NAD.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác