3836/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Cuộc thi xét tuyển “Thiết kế kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Cục Di sản văn hóa tổ chức Cuộc thi xét tuyển “Thiết kế kiến trúc biểu thị bản sắc Đông Á” cấp quốc gia để tìm ra tác phẩm xuất sắc, đại diện cho Việt Nam tham dự Cuộc thi cấp khu vực tại Indonesia.
Thời gian: từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 01 năm 2015.
Điều 2. Về kinh phí: Quỹ Dự án hợp tác định hướng tương lai ASEAN-Hàn Quốc (FOCP) tài trợ mọi chi phí liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cuc trưởng Cục Di sản văn hóa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, ĐLP.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác