3839/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo KTKT tu bổ di tích đền Chu Hưng, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 2289/TTr-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đền Chu Hưng thuộc Cụm di tích Chiến khu 10, xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đền Chu Hưng (thay dui, hoành, đảo ngói hệ mái) để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nội dung của Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích đền Chu Hưng cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đền Chu Hưng./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu; VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác