383/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh về phương án cải tạo, nâng cấp Thư viện quốc gia Việt Nam

Ngày 06 tháng 9 năm 2011, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về chủ trương cải tạo, nâng cấp Thư viện Quốc gia Việt Nam tại số 31 và 31B, Tràng Thi, Hà Nội. Tham dự cuộc họp có Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Thư viện quốc gia Việt Nam, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Thư viện và Văn phòng.

Sau khi nghe Thư viện quốc gia Việt Nam trình bày về phương án cải tạo, nâng cấp công trình Thư viện quốc gia Việt Nam, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1. Thư viện quốc gia Việt Nam là công trình văn hoá có giá trị lịch sử của Thủ đô Hà Nội và Quốc gia, nhiều năm qua, Thư viện quốc gia Việt Nam luôn đóng vai trò thư viện trung tâm hàng đầu của cả nước, lưu chiểu, bảo quản xuất bản phẩm, lưu giữ nguồn tài liệu tri thức nhân loại quan trọng của quốc gia. 

Sau khi tiếp nhận trụ sở 31B Tràng Thi, việc cải tạo, nâng cấp công trình Thư viện quốc gia Việt Nam là cần thiết, nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu nghiên cứu khoa học, học tập của xã hội, góp phần quan trọng nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã; xứng tầm thư viện quốc gia, phù hợp với tiêu chuẩn thư viện quốc tế; góp phần đẩy mạnh phát triển sự nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.

2. Giao Thư viện quốc gia Việt Nam là Chủ đầu tư để lập dự án cải tạo, nâng cấp công trình Thư viện quốc gia tại số 31 và 31B, Tràng Thi, Hà Nội; lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm xây dựng 03 đến 04 phương án cải tạo, nâng cấp công trình Thư viện quốc gia trình Lãnh đạo Bộ xem xét, lựa chọn. Các phương án phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau:

- Là mô hình thư viện truyền thống - hiện đại - thư viện số đáp ứng đầy đủ các chức năng của thư viện trung tâm của cả nước, có khả năng lưu giữ và truyền bá các tư liệu lịch sử, các sản phẩm văn hoá, tri thức của quốc gia; là nơi tổ chức các hoạt động mở rộng giao lưu về văn hoá đọc nói riêng và văn hoá nói chung ở trong nước và quốc tế.

- Mở rộng hệ thống phục vụ mọi đối tượng bạn đọc trong và ngoài nước; các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn về chuyên môn cho bạn đọc và cán bộ thư viện cả nước.

- Là công trình văn hoá, kiến trúc đẹp, hiện đại, tạo thêm điểm nhấn kiến trúc cho khu trung tâm Thủ đô Hà Nội và là điểm đến hấp dẫn của du khách trong nước và quốc tế.

- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao hiệu quả của các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức và người lao động trong thư viện. Tổ chức khai thác hiệu quả các dịch vụ cho bạn đọc và dịch vụ văn hóa khác.

3. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Thư viện quốc gia các thủ tục chuẩn bị đầu tư và bố trí kinh phí chuẩn bị đầu tư thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp công trình Thư viện quốc gia Việt Nam.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), NQQ (15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác