3845/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc tổ chức khảo sát, đánh giá một năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007;

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các vụ, đơn vị thuộc Bộ và các ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương liên quan tổ chức thực hiện việc khảo sát, đánh giá tình hình một năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (có kế hoạch cụ thể kèm theo).

Điều 2. Kinh phí thực hiện khảo sát, đánh giá điều chỉnh từ mục chi cho sự nghiệp gia đình năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đế b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, GĐ, Nhật (150).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác