3846/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Thành lập Ban Giám khảo Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện - Trưởng Ban Tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Giảm khảo Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ V tại An Giang gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Hữu Giới, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện, Trưởng ban

2. Ông Đặng Văn Ức, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam, Phó Trưởng ban;

3. Bà Lâm Tuyết Mai, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh An Giang, Ủy viên.

4. Bà Đỗ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh An Giang, Ủy viên;

5. Ông Trần Trọng Thìn, Chuyên viên Vụ Thư viện, Ủy viên.

Giúp việc Ban Giám khảo là tổ Thư ký gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Bà Nguyễn Cẩm Bình, Cán bộ phòng nghiệp vụ Thư viện tỉnh An Giang.

2. Ông Lê Văn Sáu, Cán bộ phòng nghiệp vụ Thư viện tỉnh An Giang.

Ban Giám khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 2. Ban Giám khảo có trách nhiệm thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định của Ban Tổ chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, TV (2), TT.18.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác