3847/BVHTTDL-HTQT

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc triển khai đàm phán Hiệp định giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về quy chế thành lập và các điều kiện hoạt động của các Trung tâm Văn hoá

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Trung tâm Khoa học và Văn hóa Liên bang Nga đã được thành lập tại Hà Nội theo Hiệp định ký giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên Xô năm 1987 và Thỏa thuận năm 1988. Theo đề nghị của phía Liên bang nga, phía Bạn muốn ký với ta Hiệp định mới sửa đổi về việc thành lập và hoạt động của Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam để thay thế cho Hiệp định trước đây ta đã ký với Liên Xô (/987-1988). Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm đầu mối, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tiên hành đàm phán, đi đến ký kết Hiệp định mới này với Liên bang Nga. Trong ba năm qua, ta và phía Nga đã nhiều lần trao đổi dự thảo văn bản, về cơ bản, hai bên đã thống nhất được các nội dung trong dự thảo Hiệp định này. Riêng liên quan đến việc cấp đất xây dựng Trung tâm, hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại một số nước, trong đó có Liên bang Nga.

Xuất phát từ thực tế trên và theo đề nghị của Bộ Ngoại giao ta, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất phương án hai bên có thể đồng thời ký Hiệp định về thành lập Trung tâm Văn hóa của mỗi Bên trên lãnh thổ của Bên kia, trong đó khẳng định rõ nguyên tắc hỗ tương trong vấn đề cấp đất thành lập Trung tâm, vấn đề hiệu lực của thỏa thuận 1988 cũng như quy chế của nhân viên mỗi Bên làm việc trong Trung tâm, quyền và nghĩa vụ của họ.

Trên cơ sở đó, tháng 9/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã soạn thảo và chuyển cho phía Liên bang Nga nội dung dự thảo "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về quy chế thành lập và hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga và Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại Việt Nam". Liên quan đến việc cấp đất cho nhau, trong Dự thảo tháng 9/2010 của phía Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nêu rõ: "Trên cơ sở cở đi có lại và phù hợp với luật pháp của mỗi Bên, Bên Nga cam kết dành cho Bên Việt Nam một khoảnh đất thích hợp không phải trả tiền cùng các điều kiện thuận lợi khác để phía Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Mát-xcơ-va tương ứng như phía Việt Nam đã dành cho Nga mở Trung tâm văn hóa Khoa học Nga tại Nội theo Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô-viết về việc thành lập các nhà khoa học và văn hóa Liên tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 9 tháng 3 năm 1987 và Thoả thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết về việc cấp quyền sử dụng không phải trả trên một khoảnh đất để xây dựng các tòa nhà và công trình của Nhà Văn hóa và Khoa, học Liên tại Hà Nội ký ngày 25 tháng 10 năm 1988 và theo Hiệp định này.

Tháng 4/2011, phía Nga đã chuyển lại cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Dự thảo Hiệp định của mình (xin gửi kèm theo Dự thảo của phía Nga bằng tiếng Việt và tiếng Nga). Về cơ bản, phía Nga nhất trí với nội dung Dự thảo Hiệp định tháng 9/2010 của phía Việt Nam. Riêng về việc phía Nga cấp cho Việt Nam một khoảnh đất được nêu như sau"...với điều kiện tương hỗ và trên cơ sở luật pháp của quốc gia mình, phía Nga cấp cho phía Việt Nam lô đất để thuê ưu đãi dài han và tạo những điều hẹn thuận lợi cho việc thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Mát-xcơ-va. Liên bang Nga...".

Sau khi nhận được dự thảo tháng 4/2011 của phía Liên bang Nga, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn xin ý kiến của các Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về nội dung dự thảo Hiệp định tháng 4/2011 của phía Liên bang Nga. Nhìn chung, các Bộ đều có ý kiến đề nghị tiếp tục đàm phán với phía Liên bang Nga theo tinh thần phía Nga sẽ cấp cho Việt Nam một khoảnh đất không phải trả tiền để thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Liên bang Nga. Riêng Bộ Tư pháp có ý kiến ủng hộ dự thảo của phía Liên bang Nga về việc phía Nga sẽ cấp đất cho Việt Nam một khoảnh đất để thuê ưu đãi dài hạn và đề xuất Việt Nam cũng cấp cho Liên bang Nga một khoảnh đất để thuê ưu đãi dài hạn để duy trì Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các Bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Dự thảo Hiệp định này của phía Việt Nam (xin gửi kèm theo Dự thảo Hiệp định tháng 8/2011 của phía Việt Nam). Dự thảo Hiệp định được xây dựng theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích lâu dài của ta, bảo đảm nguyên tắc hỗ tương trong việc cấp đất và đối đẳng trong cử cán bộ Trung tâm…khi ta mở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga. Về việc cấp đất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất hai phương án được nêu trong Điều 12 của Dự thảo Hiệp định, cụ thể:

PHƯƠNG ÁN I:

Trên cơ sở có đi có lại phù hợp với luật pháp của mỗi Bên, Bên Nga cam kết dành cho Bên Việt Nam một khoảnh đất thích hợp không phái trả tiền cùng các điều kiện thuận lợi khác đế phía Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Mát-xcơ-va tương ứng như phía Việt Nam đã dành cho Nga mở Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại Hà Nội theo Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô-viết về việc thành lập các nhà khoa học và văn hóa Liên Xộ tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký ngày 9 tháng 3 năm 1987 và Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết về việc cấp quyền sử dụng không phải trả tiền một khoảnh đất để xây dựng các tòa nhà và công trình của Nhà Văn hóa và Khoa học Liên Xô tại Hà Nội ký ngày 25 tháng 10 năm 1988 và theo Hiệp định này.

PHƯƠNG ÁN 2:

Trên cơ sở có đi lại và phù hợp với luật pháp của mỗi Bên, các Bên cấp cho nhau đất để thuê ưu đãi dài hạn để phía Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Mát-xcơ-va phía Nga tiếp tục duy trì Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Đồng thời, phía Nga tạo những điều kiện thuận lơi cho phía Việt Nam để mở. Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga, tương tự như phía Việt Nam đã làm để phía Nga mở Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội trên sở Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô-viết về việc thành lập các nhà khoa học và văn hóa Liên Xô tại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vệt Nam ký ngày 9 tháng 3 năm 1987 và Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-việt về việc cấp quyền sử dụng không phải trả tiền một khoảnh đất để xây dựng các tòa nhà và công trình của Nhà Văn hóa và Khoa học Liên Xô tại Hà Nội ký ngày 25 tháng 10 năm 1988 và theo Hiệp định này.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuyển nội dung dự thảo tháng 8/20112 của phía Việt Nam xin ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp trước khi chuyển cho phía Bạn. Tại Công văn số 6598/BTP-PLQT ngày 27 tháng 10 năm 2011, liên quan đến việc cấp đất cho nhau, Bộ Tư pháp ủng hộ việc "hai bên cấp cho nhau đất đế thuê ưu đãi dài hạn để phía Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Mát-xcơ-va, Liên bang Nga và phía Nga tiếp tục duy trì Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội..". Tại Công văn số 3338/BNG-LPQT ngày 22 tháng 9 năm 2011, Bộ Ngoại giao đề xuất tiếp tục đàm phán với phía Liên bang Nga theo Phương án 1, cụ thể: "Trên cơ sở có đi có lại và phù hợp với luật pháp của mỗi Bên, Bên Nga cam kết dành cho Bên Việt Nam một khoảnh đất thích hợp không phải trả tiền cùng các điều hẹn thuận lợi khác để phía Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Mát-xcơ- va tương ứng như phía Việt Nam đã dành cho Nga mở Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại Nội…". Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng kiến nghị nếu không thể thống nhất được theo Phương án 1, ta sẽ đề xuất phía Nga theo phương án: "hai bên cấp cho nhau đất để thuê ưu đãi dài hạn để phía Việt Nam thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Mát-xcơ-va, Liên bang Nga và phía Nga tiếp tục duy trì Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội.., đồng thời phía Việt Nam sẽ truy thu của phía Liên bang Nga tiền sử dụng đất kể từ khi phía Việt Nam giao quyền sử dụng đất cho phía Nga đến nay ". Bộ Ngoại giao cũng đề xuất đàm phán riêng một Thỏa thuận về vấn đề cho thuê đất để xây dựng các Trung tâm Văn hóa và Khoa học của các Bên thay thế cho Thỏa thuận giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết về việc cấp quyền sử dụng không phải trả tiền một khu đất để xây dựng các tòa nhà và công trình của Nhà Văn hóa và Khoa học Liên Xô tại Hà Nội, ký ngày 25 tháng 10 năm 1988.

Như vậy, lại thời điểm hiện nay, ý kiến của Bộ Ngoại giao và Bộ Tư pháp về vấn đề này rất khác nhau. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phó TTg Hoàng Trung Hải (đế báo cáo);

- Phó TTg Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Bộ Ngoại giao;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, HTQT, NĐT. 15 .

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác