3848/BVHTTDL-VP

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Xây dựng kế hoạch công tác năm 2011

 Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố.

Để chuẩn bị tổng kết công tác năm 2010, triển khai kế hoạch công tác năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch công tác năm 2011 như sau:

1) Các Tổng cục, Cục, Thanh  tra, Vụ trực thuộc Bộ

- Căn cứ các chiến lược, quy hoạch phát triển Ngành và kế hoạch ngân sách được giao để xây dựng kế hoạch công tác năm 2011 của đơn vị.

Kế hoạch công tác năm 2011 của đơn vị phải đồng bộ với kế hoạch ngân sách và phải có ý kiến hiệp y của Vụ Kế hoạch, Tài chính, phê duyệt của lãnh đạo Bộ phụ trách, là căn cứ để xây dựng Kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ, phục vụ công tác quản lý, điều hành hành chính của lãnh đạo Bộ.

- Tiến hành đăng ký kế hoạch của đơn vị để tổng hợp, xây dựng Kế hoạch công tác năm 2011 của Bộ. Nội dung đăng ký gồm các văn bản, đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các văn bản, đề án trình Bộ trưởng, Liên bộ, các công trình, hoạt động quy mô cấp Bộ khác do đơn vị được giao chủ trì thực hiện. Các công việc thường xuyên, nội vụ của đơn vị không đăng ký vào kế hoạch chung của Bộ (có mẫu kèm theo).

2) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố

- Xây dựng kế hoạch công tác năm 2011, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, phê duyệt để tổ chức thực hiện.

- Căn cứ kế hoạch công tác đã được phê duyệt, đăng ký với Bộ những công việc cần sự chỉ đạo hoặc phối hợp thực hiện của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ để thống nhất kế hoạch và chỉ đạo.
3) Thời hạn gửi đăng ký kế hoạch công tác

Kế hoạch công tác năm 2011 cần được gửi đến Bộ chậm nhất là ngày 20/11/2010 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ và chuẩn bị cho Hội nghị triển khai công tác năm 2011./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VP (THTT.1). NVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác