3849/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG- Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí chương trình nhãn sinh thái “Bông sen xanh" cho các cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3705/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dự án Chương trình nhãn sinh thái “Bông Sen xanh" cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam,

Căn cứ Quyết định số 4917/QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc Phân bổ kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2010;

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 700/2010/CT-TĐG-VFS ngày 05 tháng 10 năm 2010 của Công ty cổ phần Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch theo Công văn số 110/TCDL-KS ngày 08 tháng 10 năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương, dự toán Chương trình Nhãn sinh thái "Bông sen xanh" cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam thực hiện tiếp theo QĐ số 3705/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc dự án Chương trình nhãn sinh thái bông Sen xanh" cho các cơ sở lưu trú tại Việt Nam năm 2010-2011 do Tổng cục Du lịch (Vụ Khách sạn) là đơn vị chủ trì.

Tổng kinh phí thực hiện: 1.252.035.000 đồng.

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm năm mươi hai triệu, không trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Trong đó kinh phí được cấp năm 2010: 490.000.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

Kinh phí từ vốn sự nghiệp bảo vệ môi trường do Ngân sách Nhà nước cấp cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Căn cứ đề cương, dự toán được phê duyệt, Tổng cục Du lịch tổ chức thực hiện đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước các văn bản hướng dẫn Luật Ngân sách và các văn bản có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

Vụ trưởng Vụ Khách sạn và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, KD.12.

 

 

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Quyết Số 3849/QĐ-BVHTTDL, ngày 02 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

1. Tên nhiệm vụ, dự án, đề án: Chương trình Nhãn sinh thái "Bông sen xanh" cho các cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam:

2. Quản lý dự án:

- Cơ quan quản lý: Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường)

- Cơ quan chủ trì: Tổng cục Du lịch (Vụ Khách sạn).

- Cơ quan phối hợp: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường- Bộ VH TT và DL, các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh/thành phố.

3. Các căn cứ pháp lý:

- Luật Bảo vệ môi trường.

- Luật Du lịch.

- Quyết định số 02/2003/QĐ-BTNMT ngày 29/7/2003 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy chế bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch;

Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

- Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.

Quyết định số 3705/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2009 của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án Chương trình Nhãn sinh thái "Bông sen xanh" cho các CSLT tại Việt nam.

Dự án Chương trình Nhãn sinh thái "Bông sen xanh’’ cho các CSLT tại Việt Nam đã được phê duyệt từ năm 2009, có thời gian triển khai trong 4 năm từ 2009 đến năm 2012. Vụ khách sạn đã triển khai các nội dung trong năm 2009, năm 2010-2012 cần tích cực triển khai hoàn thành các nội dung đã được phê duyệt nhằm đạt được mục tiêu đề ra.

4. Mục tiêu của dự án:

a. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch mà trước hết là các khách sạn thông qua việc tạo thói quen tốt cho người lao động sử dụng hợp lý tài nguyên, năng lượng, giảm chất thải, quản lý bảo vệ môi trường, chọn mua và sử dụng trang thiết bị, sản phẩm, hàng hoá đã được đánh giá, chứng nhận thân thiện với môi trường.

b. Xây dựng hệ thống tiêu chí và những quy định liên quan đến việc cấp chứng chỉ Nhãn sinh thái "Bông sen xanh" cho các khách sạn ở Việt Nam hướng tới hội nhập quốc tế, tạo thương hiệu có uy tín trong hệ thống cấp chứng nhận nhãn sinh thái trong nước, được công nhận trong khu vực và trên thế giới.

 4. 2 Mục tiêu cụ thể:

a. Xây dựng các tiêu chí cụ thể về sử dụng hợp lý tài nguyên, năng lượng, giảm chất thải, kiểm soát ô nhiễm, quản lý và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu Nhãn sinh thái "Bông sen xanh" đối với khách sạn.

b. Khuyến khích các khách sạn quản lý và bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động từ đầu tư, thiết kế xây dựng cải tạo lại, mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, sử dụng hàng hóa thân thiện với môi trường, đào tạo, tập huấn cho người lao động, tạo thói quen tốt cho người quản lý, bảo vệ môi trường, đáp ứng các tiêu chí của Nhãn sinh thái "Bông sen xanh" đối với khách sạn.

c. Khuyến khích các doanh nghiệp cung ứng hàng hoá, dịch vụ cho khách sạn, sản xuất sản phẩm "Xanh" (sản phẩm thân thiện với môi trường) hướng tối giảm các tác động có hại tới môi trường trong quy trình khai thác nguyên liệu, sản xuất, bao gói, vận chuyển, tiêu thụ và thải bỏ.

d. Xây dựng thói quen bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng cho khách lưu trú tại các khách sạn được cấp chứng chỉ  "Bông sen xanh". Chương trình góp phần hình thành thị trường du lịch bền vững, xây dựng sản phẩm du lịch trách nhiệm, du lịch sinh thái ở Việt Nam.

e. Cung cấp thông tin, hướng dẫn, chỉ dẫn rõ ràng, đáng tin cậy và kịp thời cho khách du lịch muốn tìm kiếm thông tin về chương trình du lịch sinh thái, du lịch trách nhiệm, tìm kiếm thông tin về khách sạn có các hoạt động bảo vệ môi trường hiệu quả.

g. Nâng cao nhận thức của khách và cộng đồng trong việc tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường thông qua các chiến dịch truyền thông.

h. Xây dựng hệ thống đáng giá, chứng nhận và cấp Nhãn sinh thái "Bông sen xanh" quốc tế.

i. Tăng cường hợp tác với mạng lưới Nhãn sinh thái "Bông sen xanh" đối với du lịch trong khu vực và trên thế giới, thoả thuận thừa nhận lẫn nhau với hệ thống cấp nhãn sinh thái của các nước và các tổ chức quốc tế khác.

5. Phạm vi, quy mô:

- Khách sạn 3 đến 5 sao, khu biệt thự du lịch và khu căn hộ du lịch cao cấp, sau đó triển khai tới tất cả các khách sạn 1-2 sao trong toàn quốc.

6. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn cả nước Việt nam

7. Phương pháp thực hiện:

- Điều tra khảo sát, nghiên cứu, áp dụng thử Dự thảo Tiêu chí Nhãn Bông sen xanh tại 1 số khách sạn ở một số tỉnh/thành phố trong toàn quốc .

- Nghiên cứu kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế.

- Tổng hợp dữ liệu thứ cấp, sơ cấp. Phân tích, xử lý thông tin từ Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

- Tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và du lịch.

- Tuyên truyền thông qua việc in sách, tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chứng: báo, đài, truyền hình trong nước.

8. Nội đung thực hiện: Tiếp tục những nội dung đã thực hiện từ năm 2009, dự kiến các nội dung triển khai giai đoạn 2010 - 2012 sẽ dồn vào 2 năm 2010 - 2011, cụ thể như sau :

Năm 2010:

8. 1- Tổ chức khảo sát, đánh giá việc áp dụng thử nghiệm dự thảo các tiêu chí Nhãn sinh thái Bông sen xanh tại một số khách sạn các anh miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Kế thừa kết quả của nhiệm vụ Môi trường năm 2009 của Vụ Khách sạn, thực hiện theo định hướng hoạt động và nhiệm vụ môi trường của Bộ VHTTDL và của Tổng cục Du lịch, dự thảo hệ thống Tiêu chí Nhãn sinh thái Bông sen xanh, gắn kết với các tiêu chí du lịch bền vững toàn cầu (GSTC- Global Tourism Sustainnhle Cnterias) mới được áp dụng đánh giá thử tại 21 khách sạn ở Hà Nội.

Nhằm đảm bảo tính thực thi của bộ Tiêu chí Nhãn Bông sen xanh đối với các khách sạn ở Việt nam (yêu cầu vừa phải phù hợp với thực tế trình độ, công nghệ khách sạn của Việt Nam vừa phải đảm bảo tính hội nhập quốc tế và phát triển du lịch bền vững), năm 2010 sẽ tiếp tục áp dụng đánh giá thử Dự thảo bộ Tiêu chỉ Nhãn Bông sen xanh đối với các khách sạn tại các địa phương của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tính đến tháng 6/2010 số cơ sở lưu trú du lịch trong toàn quốc khoảng 11.610 với 233.217 buồng, trong đó khách sạn chiếm 58%. Đã xếp hạng 5.239 cơ khoan lẫn nhau với hệ thống cấp nhãn sinh thái của các nước và các tổ chức quốc tế

5. Phạm vì, quy mô:

- Khách sạn 3 đến 5 sao, khu biệt thự du lịch và khu căn hộ du lịch cao cấp, sau đó triển khai tới tất cả các khách sạn 1-2 sao trong toàn quốc.

6. Địa điểm thực hiện: trên địa bàn cả nước Việt Nam

7. Phương pháp thực hiện:

-Điều tra khảo sát, nghiên cứu, áp dụng thử Dự thảo Tiêu chí Nhãn Bông sen xanh tại 1 số khách sạn ở một số tỉnh/thành phố trong toàn quốc .

-Nghiên cứu kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế.

-Tổng hợp dữ liệu thứ cấp, sơ cấp. Phân tích, xử lý thông tin từ Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch.

Tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực môi trường và du lịch.

- Tuyên truyền thông qua việc in sách, tờ rơi, trên các phương tiện thông tin đại chúng: báo, đài, truyền hình trong nước.

8. Nội dung thực hiện: Tiếp tục những nội dung đã thực hiện từ năm 2009, dự kiến các nội dung triển khai giai đoạn 2010 - 2012 sẽ dồn vào 2 năm 2010 - 2011, cụ thể như sau:

Năm 2010:

8. 1- Tổ chức khảo sát, đánh giá việc áp dụng thử nghiệm dự thảo các tiêu chí Nhãn sinh thái Bông sen xanh tại một số khách sạn các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam.

Kế thừa kết quả của nhiệm vụ Môi trường năm 2009 của Vụ Khách sạn, thực hiện theo định hướng hoạt động và nhiệm vụ môi trường của Bộ VHTTDL và của Tổng cục Du lịch, dự thảo hệ thống Tiêu chí Nhãn sinh thái Bông sen xanh, gắn kết với các tiêu chí du lịch bền vững toàn cầu (GSTC- Global Tourism Sustainable Criterias) mới được áp dụng đánh giá thử tại 21 khách sạn ở Hà Nội.

Nhằm đảm bảo tính thực thi của bộ Tiêu chí Nhãn Bông sen xanh đối với các khách sạn ở Việt Nam (yêu cầu vừa phải phù hợp với thực tế trình độ, công nghệ khách sạn của Việt Nam vừa phải đảm bảo tính hội nhập quốc tế và phát triển du lịch bền vững), năm 2010 sẽ tiếp tục áp dụng đánh giá thử Dự thảo bộ Tiêu chí Nhãn Bông sen xanh đối với các khách sạn tại các địa phương của cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Tính đến tháng 6/2010 số cơ sở lưu trú du lịch trong toàn quốc khoảng 11. 610 với 233.217 buồng, trong đó khách sạn chiếm 58%. Đã xếp hạng 5.239 cơ sở với 13.488 buồng trên khắp các miền Trung Nam, Bắc Trong đó có 340 cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên và loại cao cấp, bố trí tại 44 tỉnh/thành phố, cụ thể như sau

TT

Đia phương

Tổng CSLT 3-5 sao và cao cấp

3 sao

4 sao

5 sao

Cao cấp

1

TP HÀ NỘI

38

23

6

9

1

2

TP HỒ CHÍ MINH

57

35

8

14

 

3

TP HẢI DƯƠNG

1

0

1

 

 

4

TP HẢI PHÒNG

12

4

8

 

 

5

QUẢNG NINH

28

17

10

1

 

6

THÁI NGUYÊN

3

3

 

 

 

7

BÁC KẠN

1

1

 

 

 

8

NAM ĐỊNH

1

1

 

 

 

9

THANH HÓA

2

1

1

 

 

10

NGHỆ AN

9

7

2

 

 

11

HÀ TĨNH

3

3

 

 

 

12

QUẢNG BÌNH

2

0

2

 

 

13

QUẢNG TRỊ

1

1

 

 

 

14

THỪA THIÊN- HUẾ

15

5

7

3

 

15

TP ĐÀ NẴNG

15

11

2

2

 

16

QUẢNG NAM

22

10

9

3

 

17

QUÃNG NGÃI

4

3

1

 

 

18

BÌNH ĐỊNH

6

2

4

 

 

19

KHÁNH HOÀ

20

14

4

4

 

20

PHÚ YÊN

1

0

 

1

 

21

NINH THUẬN

2

1

1

 

 

22

BÌNH THUẬN

24

13

11

 

 

23

ĐĂKLĂK

3

3

 

 

 

24

ĐĂKNÔNG

2

2

 

 

 

25

GIA LAI

2

1

1

 

 

26

LÂM ĐỒNG

11

2

7

1

 

27

ĐỒNG NAI

1

1

 

 

 

28

ĐỒNG THÁP

1

1

 

 

 

29

AN GIANG

2

1

1

 

 

30

TRÀ VINH

1

1

 

 

 

31

BẾN TRE

1

1

 

 

 

32

CẦN THƠ

11

8

3

 

 

33

 SÓC TRĂNG

1

1

 

 

 

34

KIÊN GIANG

1

0

1

 

 

35

CÀ MAU

3

3

 

 

 

36

BẠC LIÊU

1

1

 

 

 

37

BÌNH DƯƠNG

2

2

 

 

 

38

BÌNH PHƯỚC

1

1

 

 

 

39

BÀ RỊA –VŨNG TẦU

20

12

6

1

1

40

LÀO CAI

5

4

1

 

 

41

HOÀ BÌNH

1

1

 

 

 

42

YÊN BÁI

1

1

 

 

 

43

BẮC NINH

1

1

 

 

 

44

LẠNG SƠN

1

1

 

 

 

45

TỔNG CỘNG

340

201

97

39

2

 

Dự kiến sẽ tổ chức các đoàn đi khảo sát áp dụng thử tiêu chí Nhãn sinh thái Bông sen Xanh tại một số tỉnh, thành phố, đoàn gồm 6 người: 3 người của Vụ Khách sạn, 2 người của Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 1 người của Bộ Tài nguyên và Môi trường và kết hợp với cán bộ Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch địa phương. Mỗi đoàn chia 2 nhóm, mỗi nhóm 3 người đi làm việc tại 65 cơ sở,cụ thể:

- Tại Miền Trung (Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam...) thời gian 8 ngày, thử nghiệm tại 15 khách sạn.

- Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên giang, An Giang, Đồng Nai, Vũng tàu thời gian 10 ngày, thử nghiệm tại 20 khách sạn.

- Tại Khánh Hoà, Bình Thuận, Lâm Đồng thời gian 8 ngày, thử nghiệm tại 15 khách sạn.

- Tại miền Bắc : Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Sơn La... thời gian 8 ngày, thử nghiệm tại 15 khách sạn

Kết quả khảo sát sẽ hoàn thành các chuyên đề sau:

- Tổng hợp tình hình, kết quả áp dụng thử dự thảo tiêu chí Nhãn sinh thái tại khu vực miền Trung.

- Tổng hợp tình hình, kết quả áp dụng thử dự thảo tiêu chí Nhãn sinh thái tại khu vực Nam Bộ.

- Tổng hợp tình hình, kết quả áp dụng thử dự thảo tiêu chí Nhãn sinh thái tại Nam Trung Bộ.

- Tổng hợp tình hình, kết quả áp dụng thử dự thảo tiêu chí Nhãn sinh thái tại khu vực miền Bắc.

8.2- Mời chuyên gia Thái Lan và chuyên gia của Enerteam đến giúp đỡ, hướng dẫn kinh nghiệm tổ chức, đánh giá, cấp nhãn xanh đối với cơ sở lưu trú du lịch.

Trong khu vực hiện nay Thái Lan là nước đã triển khai thành công việc cấp nhãn sinh thái cho cơ sở lưu trú du lịch với biểu tượng Lá Xanh. Đồng thời việc trao giải Khách sạn Xanh ASEAN hàng năm cũng do Thái Lan chủ trì với các tiêu chí thay đổi hàng năm cho phù hợp với tình hình. Để học hỏi kinh nghiệm và nắm được thực tế các đơn vị đã được cấp nhãn, trao giải, Vụ Khách sạn lập kế hoạch mời 3 chuyên gia sang làm việc, cụ thể như sau:

- Thành phần đoàn: 03 người: 02 đại diện nơi tổ chức cấp nhãn Xanh cho Khách sạn, 01 chuyên gia Enerteam.

- Thời gian: 4 ngày vào quý 4/2010.

-Nội dung: trao đổi kinh nghiệm về cách thức, quy trình cấp nhãn sinh thái; các quy định, các thủ tục, những khó khăn thuận lợi khi triển khai.

Kết quả sẽ hoàn thành chuyên đề: Kinh nghiệm của Thái Lan và các nước ASEAN trong việc tổ chức đánh giá cấp Nhãn sinh thái cho khách sạn để áp dụng tại VN

8.3. Hoàn thiện Bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh dự thảo quy định về cách thức đánh giá và dự kiến các quy định đối với cơ quan đánh giá thẩm định cấp nhãn.

Căn cứ trên kết quả làm việc với các chuyên gia, kết luận từ hội thảo lấy ý kiến chuyên gia và sau khi làm việc với Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch, dựa trên kết quả áp dụng thử nghiệm tại các cơ sở lưu trú du lịch trong nước để hoàn thành các chuyên đề sau:

- Xây dựng dự thảo Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng cấp nhãn sinh thái “Bông sen xanh’’.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá cho Hội đồng cấp nhãn sinh thái “Bông sen xanh’’.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn để được chứng nhận và cấp nhãn sinh thái “Bông sen xanh’’. cho lưu trú du lịch tại Việt Nam

Tổng hợp kết quả, làm thủ tục trình Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch phê duyệt và ban hành Nhãn sinh thái Bông sen xanh.

Các nội dung trên sẽ trình lãnh đạo Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch phê chuẩn vào cuối năm 2010 hoặc đầu năm 2011.

8.4. Tổ chức cuộc thi thiết kế biểu trưng Nhãn sinh thái Bông sen xanh.

- Tháng 10/2010: tổ chức họp Hội đồng xây dựng tiêu chí, thuyết minh Logo, thông báo tiêu chí, thuyết minh Logo trên một số báo giấy, báo điện tử trực thuộc Bộ văn hoá Thể thao và Du lịch.

- Nhận sản phẩm dự thi từ tháng 10 đến tháng 11/2010.

- Họp Hội đồng chấm và lựa chọn, trao giải thiết kế Logo, biểu trưng vào tháng 12/2010.

8. 5. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận với Cục Sở hữu trí tuệ.

Sau khi Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phê duyệt sẽ tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu Nhãn sinh thái Bông sen Xanh với Cục Sở hữu trí tuệ.

Năm 2011 :

8.6. In sổ tay hướng dẫn thực hiện áp dụng Nhãn sinh thái Bông sen xanh đối với cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam, để phát trước hết là các khách sạn từ 3 đến 5 sao và các Sở văn hoá Thể thao và Du lịch trong toàn quốc.

Sau khi được phê duyệt, nội dung tài liệu hướng dẫn đánh giá, chứng nhận và cấp nhãn sinh thái, “Bông sen xanh" cho cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam sẽ được dịch sang tiếng Anh và in ấn sổ tay hướng dẫn thực hiện (2 ngôn ngữ: Việt,  Anh).

Giai đoạn đầu năm 2011 sẽ in 1000 cuốn khổ A5, mỗi cuốn 50 trang bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

8. 7. Nghiên cứu kinh nghiệm Châu Âu về tổ chức đánh giá, cấp Nhãn sinh thái cho các cơ sớ lưu trú du lịch

Hiện nay những nơi trên thế giới một số nước đã triển khai tốt việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, xây dựng tiêu chí và cấp nhãn sinh thai cho các khách sạn là châu Âu (đặc biệt là các nước Pháp, Đức, Italia, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch), Bắc Mỹ (Canada, Mỹ).

Cơ quan Môi trường của Pháp (ADEME) đã hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc xây dựng nội dung sách, đã Hướng dẫn Bảo vệ Môi trường, xây dựng dự thảo bộ tiêu chí Nhãn Bông sen xanh trong cơ sở lưu trú du lịch.

Dự kiến năm 2011, Chương trình Nhãn Bông sen xanh sẽ tổ chức 01 đoàn sang làm việc với ADEME về học tập kinh nghiệm của Pháp và các nước EU trong việc xây dựng và tổ chức đánh giá cấp nhãn Xanh cho cơ sở lưu trú du lịch, cập nhật các kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong bảo vệ môi trường của các cơ sỏ lưu trú du lịch ở Pháp, Ý. Cụ thể như sau:

- Thành phần đoàn : 6 người: gồm 3 người đại diện Tổng cục Du lịch, 2 người đại diện Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường - Bộ VHTTDL và 1 người đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian: 9 ngày , trong đó 4 ngày ở pháp, 3 ngày ở Ý, 2 ngày đi lại giữa các nơi (không kể thời gian đi và về Việt Nam).

Nội dung: Làm việc với các tổ chức: cơ quan quản lý môi trường của Pháp và Italia, cơ quan đại diện tổ chức cấp nhãn sính thái của Pháp, Hiệp hội khách sạn của Pháp, những khách sạn tiêu biểu trong công tác bảo vệ môi trường để học kinh nghiệm, thực tế công nghệ và quy trình thực hiện bảo vệ môi trường ở châu Âu, những khó khăn thuận lợi khi triển khai.

Sau chuyến đi sẽ hoàn thành chuyên đề: kinh nghiệm của Pháp và Italia trong việc tổ chức đánh giá cấp Nhãn sinh thái cho khách sạn để áp dụng tại VN

8. 8 Tổ chức giáo dục pháp luật về BVMT và cấp Nhãn sinh thái

Tổ chức 3 đợt tập huấn tại 3 miền : Bắc Trung - Nam

- Thời gian: vào quý 2 và quý 3 năm 2011 .

- Người trình bày: đại diện Vụ Khách sạn, đại diện Vụ Khoa học Công Nghệ- Bộ VHTTDL và đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường.

- Thành viên dự tập huấn: đại diện các Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, các UBND Quận huyện (Phòng quản lý du lịch), các cơ sở lưu trữ du lịch và đại diện các hãng lữ hành trong khu vực.

- Nội dung: Luật Bản vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, quy định và hướng dẫn việc cấp Nhãn sinh thái Bông sen xanh cho các khách sạn ở Việt Nam.

8.9. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, truyền thông giới thiệu Nhãn sinh thái Bông sen xanh:

8. 9.1 In 2000 tờ rơi 8 trang giới thiệu trong các Hội chợ du lịch về Nhãn sinh thái Bông sen xanh đối với cơ sở lưu trú du lịch phát cho khách du lịch và hướng dẫn thủ tục cấp nhãn cho các cơ sở lưu trú du lịch,.

8.9.2 Tổ chức tuyên truyền về Nhãn sinh thái Bông sen xanh và việc vệ môi trường của các cơ sở lưu trú du lịch trong các sự kiện:

- Hội chợ ITE tại TP Hồ Chí Minh

Triển lãm thành tựu về bảo vệ môi trường Việt Nam tại Hà Nội

- Hội chợ về trang thiết bị khách sạn và nhà hàng tại Hà Nội, TP HCM.

8.10 .Xây dựng trang Web, tham gia mạng lưới Nhãn sinh thái quốc tế và Nhãn xanh Việt Nam:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống khách sạn được cấp Nhãn sinh thái Bông sen xanh (khách sạn Xanh Việt Nam), các tiêu chí thủ tục đánh giá tổ chức đánh giá cấp nhãn Bông sen xanh cho cơ sở lưu trú du lịch (bằng tiếng Anh, tiếng Việt); Làm trang chuyên đề về nhãn sinh thái trên trang web moitruongdulich.vn, nội dung bằng tiếng Anh và tiếng Việt

8.11. Tham gia các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế về bảo vệ môi trường và nhãn sinh thái.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác