3851/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về cơ cấu giải thưởng các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm -Ninh Thuận năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1551/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định cơ cấu giải thưởng các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012, như sau:

- Biểu diễn văn hóa nghệ thuật:

09 giải A   x  1.500.000đ   

09 giải B   x  1.000.000đ   

09 giải C  x  800.000đ   

- Giải phụ (Nghệ nhân cao tuổi và ít tuổi nhất; gia đình nghệ nhân…)

 03 giải  x  800.000đ

- Trình diễn trang phục dân tộc Chăm:

02 giải A  x  1.500.000đ   

02 giải B  x  1.000.000đ 

02 giải C  x     800.000đ

- Trại văn hóa, trưng bày triển lãm:

02 giải A  x  2.000.000đ   

02 giải B  x  1.500.000đ

02 giải C  x  1.000.000đ

- Giới thiệu ẩm thực dân gian:

02 giải A   x  2.000.000đ

02 giải B   x  1.500.000đ

02 giải C   x  1.000.000đ 

- Dệt thổ cẩm :

01 giải A   x   2.000.000đ

01 giải B   x   1.500.000đ

01 giải C   x   1.000.000đ

- Nặn sản phẩm gốm:

01 giải A   x   2.000.000đ

01 giải B   x   1.500.000đ

01 giải C   x   1.000.000đ

Điều 2: Giải thưởng do Hội đồng thẩm định chấm chọn trình Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội xem xét và quyết định (theo biên bản của Hội đồng thẩm định).

Điều 3: Tiền thưởng trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012.

Điều 4: Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Phụ trách Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các hoạt động văn hóa nghệ thuật và các đơn vị liên quan tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng KTBT, TT Hồ Anh Tuấn

-Lưu: VT, VHDT, Nh25.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác