3852/BVHTTDL-VP

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước

Kính gửi: Văn phòng Trung ương Đảng

 

Phúc đáp Công văn số 10673 -CV/VPTW ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc đề nghị có ý kiến về tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đồng thuận với nội dung Tờ trình số 01 - TTr/TU ngày 23 tháng 10 năm 2010 của Tỉnh uỷ Cao Bằng.

Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước với quy mô cấp quốc gia phù hợp với tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao: năm 2011 là năm chẵn kỷ niệm, đồng thời, thời điểm tổ chức Lễ kỷ niệm có ý nghĩa thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

2. Đề nghị Tỉnh ủy Cao Bằng giao Ủy ban nhân dân Tỉnh Cao Bằng sớm xây dựng và hoàn thiện Đề án "Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ về nước" cấp quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Văn phòng Trung ương Đảng nghiên cứu tổng hợp báo cáo Ban Bí thư xem xét, quyết định./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Các Thứ trưởng;

-Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng;

-Lưu: VT, VP (THTT), VVD (14).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác