3852/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3852/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2013 Về việc Tổ chức triển lãm tranh trong khuôn khổ Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/ QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3612/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đón đoàn triển lãm Liên bang Nga (gồm 03 người) và tổ chức triển lãm tranh của Bảo tàng Nghệ thuật các dân tộc Phương Đông, Liên bang Nga trong khuôn khổ Những ngày Văn hoá Nga tại Việt Nam;

Thời gian: Từ ngày 08 đến ngày 19 tháng 11 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía Nga chịu chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, bảo hiểm cho đoàn, cước vận chuyển hàng triển lãm trên hành trình quốc tế khứ hồi, ăn, ở cho đoàn tại Việt Nam.

- Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chịu các chi phí từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 do Bộ cấp, gồm:

+ Chi phí đón đoàn, đi lại tại Việt Nam cho đoàn, lễ tân đón tiếp, tham quan, quà tặng, phiên dịch;

+ Chi phí tổ chức triển lãm: chi phí dàn dựng, lắp ráp, tổ chức lễ khai mạc, tiệc nhẹ phục vụ lễ khai mạc, thông tin tuyên truyền về triển lãm, thuê các thiết bị kỹ thuật cần thiết, dịch thuật tài liệu, in các tài liệu, giấy mời và một số chi phí liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển Lãm, Giám đốc bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Thủ trưởng các đơn vị liên quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác