3857/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ Phương đình, di tích đình Khương Thượng, TP Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Phúc đáp Công văn số 7510/UBND-VX ngày 30/9/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bố hạng mục Phương đình thuộc di tích đình Khương Thượng, phường Khương Thượng, quận Đống Đa. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về chủ trương lập dự án tu bổ hạng mục Phương đình thuộc di tích đình Khương Thượng đế bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về chủ trương lập dir án tu bổ hạng mục Phương đình thuộc di tích đỉnh Khương Thượng./.
 
Nơi nhận:
- N trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDLTP Hà Nội;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác