3857/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức "Liên hoan sân khấu Tuồng truyền thống năm 2010 tại Bình Định"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và các nhà hát Tuồng trong cả nước tổ chức "Liên hoan sân khấu Tuồng truyền thống năm 2010 tại Bình Định" vào thượng tuần tháng 11 năm 2010 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điều 2. Kinh phí tổ chức Liên hoan lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Các đơn vị nghệ thuật Tuồng được hỗ trợ một phần kinh phí để xây dựng chương trình tham gia Liên hoan nói trên, bao gồm:

1. Nhà hát Tuồng Việt Nam.

2. Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh.

3. Nhà hát Tuồng Đào Tấn.

4. Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa.

5. Nhà hát Hát Bội thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

7. Đoàn Tuồng Thanh Hóa.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 1105/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD (8), Thg.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác