3857/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế về điện ảnh năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Xem xét Tờ trình số 46/TTR-BDCBQL ngày 17 tháng 11 năm 2011 và Công văn số 464/BDCBQL ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch về việc xin phép mở lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế về Điện ảnh năm 2011;

Xét đề nghị của Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan mở Lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế về Điện ảnh cho cán bộ lãnh đạo Hội viên Hội điện ảnh Việt Nam; Lãnh đạo các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Điện ảnh; Lãnh đạo, nghiên cứu viên, giảng viên Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh, tổ chức từ ngày 23 tháng 11 năm 2011 đến ngày 25 tháng 11 năm 2011 tại Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 2. Kinh phí mở lớp lấy từ nguồn dự án hỗ trợ thi hành pháp luật về hội nhập kinh tế do Siêu Plus Hoa Kỳ tài trợ.

Điều 3. Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch chịu trách nhiệm về nhân sự, nội dung bài giảng, mời giảng viên là người nước ngoài phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước; Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch có trách nhiệm báo cáo kết quả học tập của lớp gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, Vụ TCCB, ĐT15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác