3858/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bố và phát huy giá trị di tích Địa đạo Kỳ Anh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
 
Phúc đáp Công văn số 4313/UBND-VX ngày 15/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án và hỗ trợ kinh phí tu bố và phát huy giá trị di tích Địa đạo Kỳ Anh thuộc xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ về việc này, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc lập dự án tu bố và phát huy giá trị di tích Địa đạo Kỳ Anh.
2. Về kinh phí: Kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012 - 2015 hiện nay đã là năm cuối không thế hỗ trợ cho di tích khỏi công mới, giai đoạn tiếp theo đế hỗ trợ cho di tích chưa có chủ trương. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện dự án và giao sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ tổng hợp trong kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xem xét.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về chủ trương lập dự án và hỗ trợ kinh phí tu bổ và phát huy giá trị di tích Địa đạo Kỳ Anh./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác