3858/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v khai quật khảo cổ tại vị trí nền Nhà Tổ đường chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;
Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương tại Công văn số 1305/SVHTTDL-BQLDTCS ngày 10 tháng 11 năm 2014; của Viện Khảo cổ học tại Công văn số 419/KCH ngày 14 tháng 11 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương phối hợp với Viện Khảo cổ học khai quật tại vị trí nền Nhà Tổ đường chùa Côn Sơn, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Thời gian khai quật: Từ ngày 25/11/2014 đến ngày 30/01/2015.
- Diện tích khai quật: 300m2.
- Phụ trách khai quật: Ông Lê Đình Phụng, Viện Khảo cổ học.
Điều 2. Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.
Những hiện vật thu thập được trong quá trình khai quật giao Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc để giữ gìn, bảo quản; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương xây dựng phương án bảo vệ và phát huy giá trị các hiện vật báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét quyết định.
Điều 3. Sau khi kết thúc đợt khai quật chậm nhất 03 (ba) tháng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc tỉnh Hải Dương và Viện Khảo cổ học phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.
Khi công bố kết quả của đợt khai quật các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.
Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điu 5;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương (01);
- Viện Khảo cổ học (02);
- BQLDT Côn Sơn - Kiếp Bạc (02);
-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác