3859/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích đình Bích Chu, tỉnh Vĩnh Phúc

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
 
Phúc đáp Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị thỏa thuận chủ trương và hỗ trự kinh phí lập dự án tu bố di tích đình Bích Chu thuộc xã An Tường, huyện Vĩnh Tường. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Ngày 23 tháng 3 năm 2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 839/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bố di tích đình Bích Chu. Tuy nhiên, cho đến nay, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chưa nhận được hô sơ dự án. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương cho triển khai lập dự án tu bổ di tích đình Bích Chu theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bao quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thang cánh.
2. Về kinh phí: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xem xét cân đối từ nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguốn vốn hợp pháp khác đê thực hiện dự án.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập dự' án tu bổ di tích đình Bích Chu./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- S VHTTDL tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác