3862/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt tổng dự toán Đề án " Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030"

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG DỰ TOÁN ĐỀ ÁN " XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030"

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định 281/2007/QĐ- BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức chi phí cho lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ- BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban soạn thảo và tổ biên tập Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm năm 2030";

Căn cứ Quyết định số 2580/QĐ- BVHTTDL ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phân công công tác trong Ban soạn thảo và tổ biên tập và Kế hoạch Xây dựng Đề án số 2383/BVHTTDL- ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chứng thư Thẩm định giá số 1443/CT- ĐG/KT ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Công ty Cổ phần Định giá và Dịch vụ Tài chính Việt Nam - Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng dự toán Đề án "Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm năm 2030", với các nội dung sau:

Tên Đề án:

Xây dựng Chiến lược phát triển nguồn nhân lực văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn 2030

2. Đơn vị thực hiện:

Vụ Đào tạo - Bộ Văn hoá , Thể thao và Du lịch

3. Nguồn Vốn:

Ngân sách Sự nghiệp Kinh tế trích từ Văn phòng Bộ

4.Tổng dự toán:

1.200.000.000đ (Một tỷ hai trăm triệu đồng)

 phụ lục đính kèm

5.Thời gian thực hiện:

Năm 2009-2010-2011

 

Điều 2. Văn phòng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thanh quyết toán các chi phí theo đúng định mức, đơn giá, chế độ nhà nước quy định và chấp hành nghiêm chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng Vụ đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c)

-Lưu VT, KHTC (2), KD.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác