3862/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 3862/TB-BVHTTDL ngày 22 tháng 10 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ

Ngày 02 tháng 10 năm 2013, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” đã chủ trì cuộc họp về tình hình triển khai dự án. Tham dự cuộc họp về phía nước ngoài: Phó Ban Hợp tác phát triển Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam, các chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn của dự án, về phía Việt Nam có lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, đại diện Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc và các thành viên Ban Quản lý Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (Ban Quản lý DAEU).

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý DAEU báo cáo tình hình triển khai dự án, các công việc triển khai theo kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ 5 và ý kiến của các thành viên dự họp Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:

1) Đề nghị Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Ban Quản lý DAEU và các đơn vị liên quan, rà soát các công việc đã được Lãnh đạo Bộ giao tại Thông báo số 3023/TB-BVHTTDL ngày 20/8/2013, triển khai thực hiện, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 30/10/2013.

2) Đồng ý về nguyên tắc báo cáo Bộ trưởng phân cấp Ban Quản lý DAEU mạnh hơn theo quy định của pháp luật Việt Nam và quy định của Phái đoàn EU về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.

3) Nhất trí với đề nghị của Tư vấn trưởng của dự án: Bộ sẽ họp về tình hình triển khai dự án 03 tháng/lần; Tổng cục Du lịch họp với Ban Quản lý DAEU 01 tháng/lần để chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc kịp thời.

4) Nhất trí bổ sung nhân sự của Ban Quản lý DAEU, giao Tổng cục Du lịch và Ban Quản lý DAEU tiến hành các thủ tục theo quy định.

5) Đồng ý kiến nghị của Tư vấn trưởng, Ban Quản lý DAEU và Tổng Cục Du lịch về kéo dài thời gian của dự án, đề nghị Phái đoàn EU xem xét.

6) Ban Quản lý DAEU tiếp tục rà soát các hoạt động của dự án, đề xuất điều chỉnh các hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế, năng lực triển khai, hiệu quả của dự án, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm, công tác thống kê du lịch, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Đại diện Phái đoàn EU xem xét trước 30/10/2013.

7) Thời gian xây dựng Kế hoạch hoạt động của dự án 12 tháng là phù hợp với quy định về kế hoạch và tài chính của Việt Nam.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Thành viên BCĐ DA EU;

- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT,

Vụ KHTC;

- BQL DA EU;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(20).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác