3866/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3866/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013 Phê duyệt “Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011–2020;

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng Đề án, Chương trình Phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và giao Đoàn thanh niên Bộ chủ trì phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ xây dựng Chương trình phát triển thanh niên Bộ giai đoạn 2013-2020;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Chương trình phát triển thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Ủy Ban quốc gia về TN;
- Lưu VT, ĐTN, QVH.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác