3869/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VI: “Dấu ấn Thăng Long-Hà Nội và Tuổi trẻ với Di sản văn hóa Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2392/ QĐ-BVHTTDL ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 2184/UBND-VHKG của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tham gia tổ chức Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam;

Căn cứ Kế hoạch liên ngành ký ngày 01 tháng 9 năm 2010 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam thống nhất Kế hoạch phối hợp thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ” năm học 2010-2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng Cục Di sản văn hóa và các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Di sản văn hóa Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và các đơn vị có liên quan tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23/11 lần thứ VI với chủ đề “Dấu ấn Thăng Long-Hà Nội và Tuổi trẻ với Di sản văn hóa Việt Nam” tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2- Hoa Lư-Văn Hồ-Hà Nội).
Thời gian: từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 11 năm 2010

Điều 2. Kinh phí thực hiện

- Trích từ nguồn kinh phí năm 2010 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam .

- Nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp cho sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cho các đơn vị thực hiện chương trình.

- Nguồn kinh phí của các đơn vị phối hợp thực hiện chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị tham gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác