3870/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao thực hiện chương trình nghệ thuật 30 phút Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng - Thường trực Trưởng Ban Tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam :

- Xây dựng kịch bản và tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật 30 phút Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam;

- Chỉnh sửa kịch bản theo ý kiến góp ý của Lãnh đạo Bộ và Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Tham gia các buổi sơ duyệt, tổng duyệt;

- Lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định theo quy định.

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án tổ chức Lễ kỷ niệm cấp qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Tiến Thọ;

-Lưu: VT, VP (THTT), VVD.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác