3871/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Nả, đình Vĩnh Phệ, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 3535/VHTT&DL-QLDT ngày 27/10/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội về việc xin thỏa thuận chủ trương và thấm định Dự án tu bố, tôn tạo di tích chùa Nả, đình Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì (kèm theo hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thấm định như sau:
1. Về chủ trương: Việc tu bố, tôn tạo di tích chùa Nả - đình Vĩnh Phệ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận chủ trương tại Công văn số 3763/BVHTTDL-DSVH ngày 22/10/2014.
2. Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích çhùa Nả, đình Vĩnh Phệ, xã Chu Minh, huyện Ba Vì, bao gồm các hạng mục: Tu bố Thượng điện chùa Nả; tu bố, tôn tạo đình Vĩnh Phệ (tu bố Đại đình; tôn tạo Tà mạc, Hữu mạc; xây dựng Nghi môn); sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, đế triển khai các bước tiếp theo, hồ sơ cần được hoàn thiện những vấn đề sau:
- Đối với chùa Nả:
+ Đây là công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, song còn giữ lại được cấu trúc các vì và các cấu kiện có giá trị cao về mặt niên đại. Do đó, trong giai đoạn tiếp theo cần khảo sát kỹ lưỡng, lập hồ sơ khoa học đầy đủ, chi tiết để có thể báo quản và tu bổ nguyên trạng các cấu kiện, sau đó mới tiến hành tu bố, phục hồi. Không đưa thêm các cấu kiện mới (như đầu dư). Có thế bố sung các tay đỡ bấy, nhưng chỉ làm đơn giản, không chạm hoa văn.
+ Hồ sơ cần bố sung thuyết minh và căn cứ phục hồi hệ vách, cửa.
- Đối với đình Vĩnh Phệ:
+ Trong quá trình triển khai hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, cần tiếp tục khảo sát hiện trạng di tích, cung cấp tư liệu làm cơ sở khoa học của việc phục hồi sân đình; đồng thời tố chức xin ý kiến nhân dân và chính quyền địa phương về nội dung này.
+ Cần rà soát bảng thống kê cấu kiện đế bố sung giải pháp nối chân, đóng lõi, vá mật cột; thay cốt ốp mang các xà, kẻ, bẩy có mảng chạm.
+ Các chi tiết trang trí mái (kìm mái, đầu đao, đồ án hố phù ở đầu đốc của Đại đình...) phải được bảo quản, tái định vị và dùng làm mẫu phục chế.
+ Giảm bớt chiều cao Nghi môn, nghiên cứu giải pháp gắn cánh cổng phù hợp hơn (không cắt góc chân cột), trang trí tường rào bàng gạch gốm hoa chanh thay cho hoa văn chữ Thọ.
+ Cần mở rộng nhà bao che và bổ sung nhà bảo quản cấu kiện.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý những vấn đề trên đây để hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt và khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH,NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác