3871/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao thiết kế và thực hiện ma-két trang trí trong và ngoài Hội trường Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010);

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng - Thường trực Trưởng Ban Tổ chức,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thiết kế ma-két và thực hiện trang trí trong và ngoài Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc gia phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2010);

Điều 2. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm có trách nhiệm:

- Thiết kế ma-két và trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt;

- Chỉnh sửa ma-két trang trí theo ý kiến góp ý của Lãnh đạo Bộ và Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm;

- Lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Vụ Kế hoạch, Tài chính thẩm định theo quy định.

Điều 3. Kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án tổ chức Lễ kỷ niệm cấp qua Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Thứ trưởng Lê Tiến Thọ;

-Lưu: VT, VP (THTT), VVD.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác