3871/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3871/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013 Về việc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón đoàn nghệ sỹ và tổ chức chương trình nghệ thuật “DUO CONCERT”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3612/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Những ngày Văn hóa Nga tại Việt Nam năm 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đón nghệ sỹ Hàn Quốc và Việt Nam, thành viên Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Cộng hòa Pháp tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “DUO CONCERT” do giảng viên khoa Piano của Nhạc viện tổ chức.

Thời gian và địa điểm: 19h30, ngày 02/11/2013 tại Phòng Hòa nhạc, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
Điều 2. Kinh phí: Chi phí ăn, ở, đi lại do các nghệ sỹ tự chi trả. Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu phí tổ chức chương trình (trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Nhạc viện).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác