3872/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức chương trình nghệ thuật “ Tiếng hát Hoàng Lan’’ tại Pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp tổ chức chương trình nghệ thuật "Tiếng hát Hoàng Lan" tại Pháp.

Thời gian: ngày 03/12/2011

Địa điểm: Trụ sở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp

Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp chịu trách nhiệm về nội dung chương trình và báo cáo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp.

Điều 2. Kinh phí:

Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp chi tiền tổ chức chương trình, phiên dịch, biên dịch, bồi dưỡng nghệ sĩ, in ấn tài liệu, giấy mời và tiệc nhẹ từ nguồn kinh phí phía sự nghiệp năm 2011 đã được Bộ cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Văn hoá Việt Nam tại Pháp và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, HTM6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác