3874/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3654/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với các đơn vị, cá nhân xây dụng và tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ khai mạc Đại hội Đại biểu Khối các cơ quan Trung ương vào ngày 27 tháng 10 năm 2010 tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kịch bản chương trình biểu diễn nghệ thuật (thời lượng 40 - 45 phút) phục vụ khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương dự kiến vào ngày 15 tháng 11năm 2010 tại Học viện Chính trị - hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (Theo chi tiết kịch bản đính kèm).

Điều 2. Trong quá trình dàn dựng, đơn vị và cá nhân có trách nhiệm chỉnh sửa theo sự góp ý của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.

Điều 3. Kinh phí tổ chức hoạt động trên lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD (3), Thg 15;

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác