3874/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập Nghị định quy định về công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 52-TB/TW ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông báo kết luận của Ban Bí thư về Đề án công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương";

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo Nghị định quy định về công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ban Soạn thảo) gồm:

1. Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Tô Văn Động - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Dương Quốc Hưng – Hàm Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Văn phòng Trung ương Đảng - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Thái Hiển - Chuyên viên Vụ Khoa giáo-Văn xã Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

5. Ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Ông Vương Duy Bảo - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch - Thành viên;

7. Ông Hồ Trí Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;


8. Bà Lưu Huyền Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

9. Ông Nguyễn Quốc Quỳ - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch - Thành viên;

10. Bà Lê Thị Phượng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên kiêm Tổ trưởng Tổ Biên tập Nghị định;

Điều 2. Thành lập tổ Biên tập Nghị định quy định về công nhận ngày truyền thống, ngày kỷ niệm của các ngành, tổ chức trong hệ thống chính trị ở Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Tổ Biên tập) gồm:

1. Bà Ngô Thị Hồng – Trưởng phòng Lưu trữ-Thư viện Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

2. Bà Phạm Thị Hải Yến - Phó Trưởng phòng Tài Vụ-Kế toán Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

3. Bà Đỗ Thị Tuấn Linh - Phó Trưởng phòng Hành chính-Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

4. Ông Nguyễn Văn Nghinh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp-Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

5. Ông Vũ Việt Dũng - Chuyên viên phòng Tổng hợp-Tuyên truyền Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Bà Nguyễn Thị Phương Nhung - Chuyên viên phòng hành chính- Tổ chức Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

Điều 3. Ban Soạn thảo được sử dụng kinh chí do ngân sách nhà nước cấp và kinh phí hỗ trợ (nếu có). Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng ;

-Văn phòng TƯ Đảng;

-Văn phòng Chính phủ;

-Lưu: VT, VP (HCTC), PN.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác