3874/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3874/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013 Về việc tổ chức lễ khai mạc Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 28

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Hợp tác quốc tế chủ trì phối hợp với Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Lễ khai mạc Đại hội Quảng cáo Châu Á lần thứ 28 tại Hà Nội.

Thời gian: ngày 11 tháng 11 năm 2013.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí: Mọi chi phí tổ chức có liên quan bao gồm lễ tân, trang trí, đạo diễn và dàn dựng tiết mục, luyện tập và biểu diễn cho chương trình nghệ thuật của Lễ Khai mạc, thuê trang thiết bị âm thanh, ánh sáng…, phiên dịch và các chi phí tổ chức biểu diễn liên quan khác trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Cục Hợp tác quốc tế,

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);

-Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam;
- Lưu: VT, HTQT, THV (9).


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác