3874/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật đón nghệ sỹ piano David Violi, Pháp biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giaọ Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) tổ chức chương trình biểu diễn của nghệ sỹ piano David Violi, quốc tịch Pháp tại Hà Nội.
Thời gian: Ngày 20 tháng 5 năm 2015
Địa điểm: Nhà hát lớn Hà Nội
Điều 2. Về kinh phí:
- Trung tâm rô chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm tổ chức chương trình, chi phí thuê địa điểm, đàn piano, lễ tân, in giấy mời, thù lao bồi dưỡng làm việc ngoài giờ cho cán bộ Trung tâm và các chi phí khác liên quan công tác tổ chức biểu diễn.
- Nghệ sỹ piano David Violi chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí ăn, ở đi lại và các chi phí liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưảng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các Cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, DThuy (8).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác