3875/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v điều chỉnh quyết định cử đoàn cán bộ Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tại Vê-nê-du-ê-la

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QD-BVHTTDL ngày 21 tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3324/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc cử cán bộ ra nước ngoài;
Căn cứ Công hàm số 116/14 của Đại sứ quán nước Cộng hòa Bolivar Venezuela ngày 21 tháng 10 năm 2014;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh thời gian và kinh phí tại Quyết định số 3324/QĐ- BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc cử cán bộ ra nước ngoài, như sau:
- Thời gian: từ ngày 24/10 đến 10/11/2014 (đã tính thời gian đi Mà về)
- Kinh phí:
+ Bộ Văn hóa Chính quyền Nhân dân Venezuela chi ăn ở, phượng tiện đi lại và vận chuyên của đoàn Việt Nam tại Venezuela từ ngày 01 đến 09/11/2014.
+ Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam chi vé máy bay khứ hồi trên hành trình quốc tế, ăn, ở, đi lại cho đoàn từ ngày 24 đến 31/10/2014, lệ phí hộ chiếu, visa, khoán taxi, tiêu vặt, cước vận chuyển hàng triển lãm, điện thoại, bảo hiểm, chi phí chuẩn bị hiện vật và tổ chức triển lãm tại Hội chợ Quốc tế và các chi phí liên quan (trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao cho Trung tâm).
Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, PTT.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác