3877/BVHTTDL-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc nhập khẩu bộ sưu tập vũ khí cổ cho bảo tàng

Kính gửi:

- Bà Nguyễn Thị Bông và ông Robert Taylor

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa - Vũng Tầu

- Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an

Ngày 9/11/2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được công văn số 1317/SVHTTDL-NVVH ngày 8/11/2011 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bà Rịa-Vũng Tầu và đơn ngày 8/10/2011 của bà Nguyễn Thị Bông và ông Robert Taylor về việc xin phép nhập khẩu bộ sưu tập vũ khí cổ để trưng bày trong Bảo tàng tư nhân Vũ khí cổ - Worldwide Arms Museum tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý để bà Nguyễn Thị Bông và ông Robert Taylor nhập khẩu 71 hiện vật vũ khí cổ (như danh mục đính kèm) để trưng bày tại Bảo tàng tư nhân Vũ khí cổ - Worldwide Aơns Museum tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu.

Do hiện vật trưng bày là vũ khí do Bộ Công an quản lý, đề nghị bà liên hệ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan để hoàn thiện thủ tục nhập khẩu số hiện vật nói trên theo quy định hiện hành.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an hướng dẫn cấp phép nhập khẩu số hiện vật nói trên cho bà Nguyễn Thị Bông và ông Robert Taylor./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHP, LN (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác