3877/QĐ-BVHTTD

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011 – 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 3493/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa vào thực hiện năm 2011;

Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Công văn số 274/VVHNTVN-KHHTQT ngày 09 tháng 11 năm 2011 về việc thành lập Ban Chủ nhiệm, Ban Thư ký Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chủ nhiệm, Ban Thư ký của chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

Điều 2. Ban Chủ nhiệm Chương trình căn cứ vào nội dung đã được phê duyệt tổ chức việc xác định nhiệm vụ; tuyển chọn, xét chọn, các tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện đề tài, dự án; đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài, dự án thuộc Chương trình. Xây dựng kế hoạch triển khai và phân công thành viên trong Ban Chủ nhiệm, đảm bảo Chương trình thực hiện theo đúng tiến độ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và những cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, KHCNMT, ĐL
.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác